Polikliniek voor bYzondere kinderen

De polikliniek voor bYzondere kinderen is voor kinderen met een verstandelijke of motorische ontwikkelingsachterstand, óf voor kinderen bij wie dit wordt vermoed. Hierbij geldt voor al deze kinderen dat de bundeling van kennis en ervaring van alle
specialisten van het team noodzakelijk is.

Waarom een speciaal team?

Door de specifieke kennis van het team te bundelen, wordt geprobeerd een totaalbeeld van het kind te krijgen dat kan helpen bij het vinden van de oorzaak van de problemen. Daarbij wordt, door het vooraf verzamelen van alle benodigde gegevens en het
plannen van de afspraken tijdens één polikliniekbezoek, tijd bespaard.

Mocht aanvullend onderzoek nodig blijken, dan vindt dit op een zo kort mogelijke termijn plaats en altijd in overleg.

Gerelateerde specialismen